ANUNȚ LANSARE PROIECT-

„ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ“

ID MYSMIS 108023

 

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritara: 6 „Educație și competențe”

Obiective specifice:  6.2; 6.3; 6.4

Titlu proiect: ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ

ID MYSMIS 108023

Contract de finanțare Nr. POCU/74/6/18/108023    Iulie 2018

 ANUNȚ LANSARE PROIECT

Asociația pentru Egalitate de Șanse și Nediscriminare Brașov, în parteneriat cu Comuna Voila și Școala Gimnazială Voila, implementează, începând cu data de 01.07.2018, proiectul “ ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ”, ID MySMIS 108023. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6:„Educație și competențe”cod apel POCU/74/6/18.

Durata de implementare: Din 01.07.2018  până în data de 30.06.2021, pe parcursul a 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului

Contribuția la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la  învățământul preșcolar și  primar de calitate, pentru preșcolarii și  școlarii din Comuna Voila și  la reintegrarea în educație și formare a tinerilor și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie din zona rurală a Regiunii Centru, prin crearea unui cadru adecvat pentru exersare și  consolidarea cunoștințelor și creșterea atractivității programelor educaționale, sporirea interesului și a componentei motivaționale. Îndeplinirea acestui obiectiv, pe termen lung, va crea premisele formării unei generații educate care să aibă șansa depășirii statutului economico-social al familiilor din care provin.

 Grupul țintă al proiectului este format din306 persoane, respectiv :

– 28 de copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani, din Comuna Voila, Județul Brașov (Regiunea Centru), care fac parte din grupuri cu risc  de părăsire timpurie- din mediul rural din care:  4 copii de etnie romă;

– 108 copii de vârstă preșcolară, din Comuna Voila, Județul Brașov (Regiunea Centru),  care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie – din mediul rural, din care, aparținând minorității romă: 12 copii;

– 120 de copii/elevi (cu vârste corespunzătoare învatamântului preuniversitar) din mediul rural- cu domiciliul în Comuna Voila, Județul Brașov (Regiunea Centru),  din care, apartinând minoritatii romă: 12 copii;

– 50 tineri  care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie  cu domiciliul în mediul rural, Regiunea Centru.

Activitățile principale care vizează / implică in mod direct membrii grupului țintă sunt:

A4. Organizarea unei  campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța educației și a promovării valorilor incluziunii sociale în dezvoltarea personală și social-economică în rândul locuitorilor Comunei Voila, jud. Brașov.

A5. Realizarea unei  campanii de identificare, recrutare și înscriere a copiilor la grădiniță, școală, a tinerilor  care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie din Comuna Voila, jud. Brașov,  inclusiv prin colaborare cu asistenții sociali și prin mobilizarea altor servicii locale.

A7. Creșterea calității procesului educațional prin asigurarea de mese calde membrilor grupului țintă, preșcolari, școlari, tinerilor  care au abandonat școala și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie înscriși/reînscriși în sistemul de învățământ.

A8.Organizarea unui  program educational de tip școală după școală, denumit  “Învăț prin joc în fiecare zi”  pentru prescolari în cadrul grădinițelor:  Voivodeni,  Voila,  Sâmbăta de jos, Cincșor și Dridif, organizat timp de 5 semestre, de luni pana vineri, cu excepția vacantelor școlare.

A9. Organizarea unui  program educational de tip școală după școală,  denumit  “Învat mai mult, învat prin joc, in fiecare zi”.

A.10. Organizarea unui program săptămânal de consiliere cu personal specializat:  psiholog, consilier medical etc.

A11. Organizarea unui program de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin educație în aer liber si jocuri intitulat:  “De la COMUNA NOASTRĂ – la PLANETA ALBASTRĂ”.

A12. Realizarea de activități care facilitează colaborarea personalului didactic și de sprijin cu alți profesioniști  pentru rezolvarea problemelor care stau în calea accesului copiilor la educație

A13. Activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional (copiii de 2 ani care urmează să intre în grădiniță

A14.Organizarea unui program de sprijin  de tip  „a doua șansă”,

A15.Dezvoltarea de parteneriate între școli și autorități locale și/sau angajatori locali, în scopul asigurării sustenabilității din perspectivă instituțională, financiară și/sau a responsabilității sociale.

A16. Acțiuni de promovare de bune practici prin  diseminarea rezultatelor proiectului către 30 de școli din mediul rural

Rezultate așteptate  în urma implementării proiectului :

  • Creșterea participarii la învatamântul ante-preșcolar si preșcolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a școlii , respectiv a 136 de copii din Comuna Voila, judetul Brasov (100% din mediul rural), din care 16 de etnie roma, respectiv:28 de copii antepreșcolari, beneficiaza de activitati pregatitoare, educative si de orientare, în vederea sprijinirii tranzitiei școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educational si   108   preșcolari din comuna Voila  beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP).
  • Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunitaților egale pentru 120 elevidin Comuna Voila, Judetul Brașov (mediul rural), din care 14 aparținând minorității romă.
  • Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansăși programe de formare profesională cu 50 de persoane din Comuna Voila, județul Brașov, sau din zona rurală Regiunea Centru, din care  6 persoane de etnie romă.
  • Transferarea rezultatelor către 30 de școli.

Bugetul proiectului: Valoarea totală a proiectului este de 3.010.073,92   lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 2.973.026,46 lei, echivalentă cu 98,77% din valoarea eligibilă aprobată, iar valoarea co-finanațării este de 37047,15 lei (1,23%).


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman

 Manager de proiect

Maria Nedelcu

AESN Brasov ,Str. Victor Babes Nr.36

Tel. 0773/964952; aesn.brasov@yahoo.com