ANUNŢ PUBLIC

OBLIGAŢII SI TERMENE PENTRU DECLARAŢIILE CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL

Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate/folosinţă terenuri agricole sau silvice, animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, utilaje şi instalaţii agricole, construcţii etc. în Comuna Voila au obligaţia să le declare la Compartimentul Registrul agricol din cadrul Primăriei Comunei Voila, în vederea înscrierii acestora în Registrul agricol.

Potrivit Normelor tehnice de completare a Registrului agricol, termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/ folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care Ie deţin, ca urmare a vânzării- cumpărării, a produşifor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări- ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

(2) In cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» Ia rubrica « semnătura declarantului».

Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere de către capul gospodăriei sau, în absenţa acestuia, de către un alt membru al gospodăriei şi a înscrisurilor doveditoare.

Potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul Registrului agricol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

PRIMAR
OSALCIUC GHEORGHE MARIAN

SECRETAR GENERAL
BUCELEA MARIA ISABELA

Anunţ consultare buget